دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

هیأت رئیسه دانشکده

اعضای شورا

اعضای شورا     رئیس دانشکده پزشکی آقای دکتر الکامل   معاون آموزشی دانشکده پزشکی آقای دکتر انصاری   مدیر EDO دانشکده پزشکی آقای دکتر گوهری نیا   کارشناس EDO  دانشکده پزشکی خانم کیهان پور  

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات - ارزیابی کلی عملکرد دانشکده.  - بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن.  - بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌.  - بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی، ...