دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

هیأت رئیسه دانشکده

 

  رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر الکامل

  معاون آموزشی دانشکده پزشکی

آقای دکتر انصاری

  مدیر EDO دانشکده پزشکی

آقای دکتر گوهری نیا

  کارشناس EDO  دانشکده پزشکی

خانم کیهان پور