دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته

اعضای کمیته     رییس دانشکده پزشکی   دکتر عبدالحکیم الکامل معاون آموزشی دانشکده پزشکی   دکتر امیر انصاری مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پزشکی (دبیر کمیته)   دکتر محسن گوهری نیا کارشناسان دفتر مطالعات ...

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات   - ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا با همکاری EDC - ارائه مشاوره به گروه های آموزشی به منظور تعیین شاخص های آموزشی و انجام ارزشیابی درونی - هدایت، نظارت و انجام نظرسنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی با همکاری EDC - نظارت و تأیید امتیازات ...