دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته

اعضای کمیته   معاون آموزشی دانشکده پزشکی آقای دکتر امیر انصاری مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آقای دکتر محسن گوهری نیا مدیر دفتر توسعه آموزش بیمارستان ولیعصر خانم آمنه ابوالقاسمی نمایندگان مدیران گروه های دانشکده ...

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات 1 –هدایت و نظارت بر فرآیند راه اندازی رشته 2 –پیگیری ، گسترش و تصویب برنامه های درسی مبتنی بر توانمندی –در دوره های آموزشی دایر در دانشگاه 3 –بررسی –داوری و بازنگری و طرح درس کلیه اساتید دانشکده و بازخورد به آنها 4 –کوریکولوم فرم بازنگری سرفصل و ...