دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته برنامه ریزی درسی

 

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

آقای دکتر امیر انصاری

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

آقای دکتر محسن گوهری نیا

مدیر دفتر توسعه آموزش بیمارستان ولیعصر

خانم آمنه ابوالقاسمی

نمایندگان مدیران گروه های دانشکده پزشکی

خانم ها دکتر آوا سلطانی حکمت (فیزیولوژی) و دکتر آزاده نصری لاری (طب اورژانس) و آقایان دکتر محمدحسن مشکی باف (بیوشیمی) و دکتر عبدالحکیم الکامل (بیماری های قلب)

مدیرکل خدمات آموزشی

آقای دکتر محمود آغولی

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

خانم لیلا ایرانمنش

رئیس اداره امتحانات

خانم مدینه پورداراب

کارشناسان آموزش دانشکده پزشکی

خانم ها نجمه صدق کردار (دبیر کمیته)، سمیرا سهراب پور، مریم پاک نهاد

نمایندگان اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی

آقایان دکتر داود محمدی و دکتر کاظم جوانمردی

نماینده دانش آموختگان دانشکده پزشکی

خانم دکتر فرزانه مدرسی

نماینده دانشجویان دانشکده پزشکی

آقای معین اسکندری نژاد