دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته دانشجویی EDO

مستندات

مستندات آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی 

اعضای کمیته

اعضای کمیته     دبیر کمیته خانم عرفانه فتاح واحد برنامه ریزی درسی و محتوای آموزشی   واحد منابع آموزشي   واحد ارزیابی ها (آزمون ها)   واحد ارزشيابي ها   واحد پژوهش در آموزش و دانش پژوهی   واحد ...

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات   انتقال و پیگیری مطالبات، انتقادات و پیشنهادات آموزشی دانشجویان ورودی های مختلف دانشکده. توانمندسازی دانشجویان دانشکده در زمينه آموزش علوم پزشكي از طریق: برگزاري سمینارها و كارگاه­هاي آموزشي مبتنی بر نیازهای دانشجویان. ارائه مشاوره به دانشجويان ...