دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته دانشجویی EDO

 

 

دبیر کمیته

خانم عرفانه فتاح

واحد برنامه ریزی درسی و محتوای آموزشی

 

واحد منابع آموزشي

 

واحد ارزیابی ها (آزمون ها)

 

واحد ارزشيابي ها

 

واحد پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

 

واحد روش های یاددهی-یادگیری

 

واحد مشاوره و توانمندسازی دانشجویان

 

واحد روابط عمومی و تبلیغات

 

مدیر EDO دانشکده پزشکی

دکتر محسن گوهری نیا