دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته نقل و انتقالات

اعضای کمیته

اعضای کمیته    رئیس دانشکده پزشکی دکتر الکامل  معاون دانشکده پزشکی دکتر انصاری  مدیر آموزش دانشگاه دکتر آغولی  رئیس اداره دانش آموختگان و استعداد درخشان و امور ثبت نام و پذیرش خانم ایرانمنش