دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته نقل و انتقالات

 

 رئیس دانشکده پزشکی

دکتر الکامل

 معاون دانشکده پزشکی

دکتر انصاری

 مدیر آموزش دانشگاه

دکتر آغولی

 رئیس اداره دانش آموختگان و استعداد درخشان و امور ثبت نام و پذیرش

خانم ایرانمنش