دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته فناوری اطلاعات

اعضای کمیته

اعضای کمیته       رییس دانشکده پزشکی آقای دکتر الکامل   مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه آقای مهندس رمضانی مسئول صفحه گروه تغذیه  آقای دکتر همایونفر مسئول صفحه گروه ژنتیک  آقای دکتر منصوری   مدیر EDOدانشکده ...