دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته فناوری اطلاعات

 

 

  رییس دانشکده پزشکی

آقای دکتر الکامل

  مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه

آقای مهندس رمضانی

مسئول صفحه گروه تغذیه

 آقای دکتر همایونفر

مسئول صفحه گروه ژنتیک

 آقای دکتر منصوری

  مدیر EDOدانشکده پزشکی

آقای دکتر گوهری نیا

  کارشناس EDO دانشکده پزشکی

خانم کیهان پور

  مسئولEDO بیمارستان

خانم ابوالقاسمی

  مسئول صفحه گروه علوم تشریح 

خانم برزویی

  مسئول صفحه گروه بیوشیمی 

آقای هاشمی

  مسئول صفحه گروه آسیب شناسی 

آقای بخشی

  مسئول صفحه گروه های فیزیولوژی و فارماکولوژی 

خانم پی سپار

  مسئول صفحه گروه پزشکی اجتماعی 

خانم زارعی

  مسئول صفحه گروه میکروب شناسی 

خانم غزنوی

  مسئول صفحه گروه انگل و قارچ 

خانم شرفی

  مسئول صفحه گروه ایمنی شناسی 

خانم صفار