دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تجهیزات پژوهشی

Stereotaxic

Hot plate

Paw pressure

Tail flick

Power lab

Morris water maze

Brain head injury

تجهیزات آموزشی

میکروسکوپ HM-LUX

میکروسکوپ  OLYMPUS 

دستگاه ثبت نوار قلب

اسپیرومتر

کیموگراف

میکرو سانتریفیوژ