دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گزارش عملي آزمايشگاه 
 
به منظور بررسي ميزان يادگيري دانشجويان براي هر جلسه از دروس آزمايشگاه يك فرم گزارش كار تهيه شده است  و  در پايان هر جلسه از دروس آزمايشگاه  به دانشجو تحويل داده مي شود.و دانشجو موظف به پاسخگويي  به سوالات  و تحويل فرم مربوطه مي باشد