دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

pdfطرح درس ایمنی شناسی پزشکی 

کریکولوم رشته ی ایمنی شناسی به تفکیک مقاطع آموزشی

pdfدکتری عمومی

pdfعلوم آزمایشگاهی

pdfپرستاری

pdfاتاق عمل

pdfهوشبری

جزوه آزمایشگاه ایمنی شناسی

جزوه تئوری ایمنی شناسی