دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ردیف نام ونام خانوادگی تحصیلات مسئولیت شماره تماس
1 محمد رضا عطاءاللهی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی مدیر گروه 09173325529
2 علی مروج دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی مدیر گروه 09171066029
3 لیلا صفار کارشناسی میکروب شناسی کارشناس آزمایشگاه 09178348177