دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

  طرح درس انگل شناسی رشته پزشکی 

pdfطرح درس آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی رشته پزشکی

pdf طرح درس  تک یاخته شناسی رشته علوم آزمایشگاهی 

طرحpdf درس آزمایشگاه تک یاخته شناسی رشته علوم آزمایشگاهی

 طرح درس کرم شناسی رشته علوم آزمایشگاهی  

pdfطرح درس آزمایشگاه کرم شناسی رشته علوم آزمایشگاهی

pdfطرح درس قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی

طرح درس آزمایشگاه قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی

کوریکولوم درسی به تفکیک رشته آموزشی  

docxرشته پزشکی

docxرشته پزشکی عملی

docرشته علوم آزمایشگاهی

docx رشته علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی

docرشته پرستاری 

docxرشته بهداشت عمومی 

docرشته اتاق عمل 

 docxرشته هوشبری

برنامه درسی و کلاسی

docxبرنامه هفتگی 

docx برنامه درسی رشته دکتری عمومی پزشکی

docxبرنامه درسی عملی رشته پزشکی

doc برنامه درسی رشته علوم آزمایشگاهی

doc برنامه درسی عملی رشته علوم آزمایشگاهی

docoperation.doc

docx برنامه درسی رشته بهداشت عمومی

docشناسنامه درس انگل شناسی پزشکی

docشناسنامه درس قارچ شناسی پزشکی