دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی

رزومه

پست الکترونیک

1

M H Afsarian.18 

محمد حسین افسریان

مدیر گروه

استاد یار

قارچ شناسی پزشکی

CV Dr. Afsarian.docx 

2

download 

محمود آغولی

مدیرکل امور آموزش

استاد یار

انگل شناسی پزشکی

 

3

 

شمسی نورپیشه

 

استاد یار

انگل شناسی پزشکی