دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تماس با آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • کدپستی: 7461686688
  • نمابر: 53357091-071
  • تلفن: 6-53350994-071
  • داخلی آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی : 2427