دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

در دانشگاه علوم پزشکی فسا گروه آموزشی پزشکی اجتماعی در سال 1377 به همت دکتر فرهود نیکویی شکل گرفت و شروع به ارائه خدمات آموزشی به فراگیران نمود و در حال حاضر پنج عضو هيئت علمی دارد و مدیریت اين گروه از ابتدا تا انتهای سال 1397 به عهده دكتر فرهود نيكويی بوده است و در حال حاضر مدیریت گروه برعهده خانم دکتر مریم کاظمی است. این گروه در کنار سایر گروه­ های آموزشی  دانشگاه سعی دارد با آموزش فراگيران گامی مؤثر در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه بر دارد