دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

رشته تحصیلی

نام درس مربوطه

طرح درس

قبل از سال 96

پزشکی

پزشکی اجتماعی 1

 pdfCommunitymedicine1.pdf

پزشکی اجتماعی 2

 pdfCommunitymedicine2.pdf

پزشکی اجتماعی 3

 pdfCommunitymedicine3.pdf

پزشکی اجتماعی 4

 pdfCommunitymedicine4.pdf

پزشکی اجتماعی 5 

pdfCommunity medicine 5.pdf
 سال 96

پزشکی 

 

 اصول خدمات پزشکی

 pdfosol khadamat.pdf
اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده

pdfosol jameat.pdf

اصول اپیدمیولوژی

pdfosol epidmiulogy.pdf

 آمار پزشکی

pdfamar pezeshki.pdf

اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر در کشور

pdfepidmiulogy.pdf

اپیدمیولوژی بیماری های شایع  غیر واگیر در کشور

pdfepidmiulogy 2.pdf

 

 

 

کارآموزی پزشکی اجتماعی

pdfkaramozi.pdf

کارورزی پزشکی اجتماعی

pdfkarvarzi.pdf

برنامه کارآموزی

pdfkaramozi esfand mah 98.pdf