دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه cv

پست الکترونیک

مریم کاظمی

ax.jadid

مدیر گروه پزشکی  اجتماعی

استادیار

دکترای تخصصی  پزشکی اجتماعی

pdfDr.Kazemi.pdf

پژمان باقری

 19001320

عضو هیئت علمی

مربی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

 pdfCurriculum.pdf

اعظم نامدار

 noimage

عضو هیئت علمی

مربی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

pdfcv namdar a.pdf

 

محمد مهدی نقی زاده xu9pbbbe3rilmf عضو هیئت علمی مربی کارشناس ارشد  آمار زیستی pdfcv. mr naghizade.pdf

 عزیزاله دهقان  dehghan عضو هیئت علمی استادیار دکترای تخصصی اپیدمیولوژی pdfDr.Dehghan CV.pdf