دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

منابع امتحانی علوم پایه pdfexam.pdf
منابع امتحانی پیش کارورزی pdfexam2.pdf
نحوه نمره دهی در کل دوره کارآموزی pdfarzyabi daneshjo.pdf
لاگ بوک کارآموزی pdflast log book.pdf