دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تلفن تماس:

53350994-6 -071    داخلی 257

 

تلفن مستقیم:

 

53102257 -071