دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

- آموزش کار در عرصه و آموزش ویزیت سرپایی

- تربیت پزشک پاسخگو

- آموزش اصول پیشگیری

- آموزش اصول پژوهش

- ارزیابی دانشجو بر اساس 

- ارزیابی دانشجو بر اساس روش های استاندارد ارزیابی