دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

مدیر گروه

Yaser mansoori.78

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسر منصوری

پست الکترونیک:   

شماره تماس: 96-07153350994 داخلی 380

 محل حضور: شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی