دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

طرح درس: 

ژنتیک پزشکی-دکتری حرفه‌ای پزشکی

ژنتیک پزشکی-کارشناسی علوم آزمایشگاهی

بیماری‌های ارثی و مشاوره ژنتیک-کارشناسی بهداشت

زیست‌شناسی سلولی مولکولی-کارشناسی علوم آزمایشگاهی

بیوانفورماتیک-کارشناسی ارشد بیوشیمی