دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

پست الکترونیک

1

 Yaser mansoori.78  یاسر منصوری  هیئت علمی  استادیار  دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی  

2

Javad Jamshidi.4   جواد جمشیدی  هیئت علمی  مربی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی   
3 MH Naghizadeh محمد مهدی نقی زاده هیئت علمی استادیار دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی