دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترعبدالحکیم الکامل

مدیر گروه

-

متخصص قلب-فلوشیپ اینترونشنال

 

2

 

دکترعلی اکبر احمدی

استادیار

متخصص  بیماریهای قلب وعروق

 

3

 

دکترمریم قوی پیشه

-

متخصص  بیماریهای قلب وعروق

 

4

 

دکترفروز بکتاش

-

متخصص  بیماریهای قلب وعروق

 

5

 

دکترآیدا یوسفی

-

متخصص  بیماریهای قلب وعروق

   

6

 

دکترسودابة کشتکار

-

متخصص  بیماریهای قلب وعروق