دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

رئيس دانشكده پزشکی

آقای دکتر عبدالحکیم الکامل

معاون آموزشي دانشكده پزشکی

آقاي دكتر امیر انصاري

عضو هیات علمی

خانم دکتر زهرا پور منتصری

معاونت توسعه و پشتیبانی

آقای دکتر حسن جمشیدی

عضو هیات علمی

آقای دکتر کاظم جوانمردی

دبیر هیات اجرایی جذب

آقای دکتر علی خانی جیحونی

معاونت تحقیقات و فن آوری

آقای دکتر مجتبی فرجام

مدیر گروه

آقای دکتر سید امین کوهپایه

مدیر گروه

خانم دکتر آزاده نصری لاری

معاونت فرهنگی و دانشجویی

آقای دکتر مجید نقدی

مدیر آمار و فن آوری اطلاعات

آقای مهندس محسن رمضانی

مدير اداره كل آموزش دانشگاه

آقاي دكتر محمودآغولي

مدير EDO دانشكده

آقاي دكتر محسن گوهري نيا