دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

pdfآیین نامه اعتبار بخشی پزشکی عمومی

pdfاستانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی