دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشجویان گرامی می توانند برای مشاهده نتایج و کارنامه خود به سایت زیر مراجعه نمایند:  

www.sama.fums.ac.ir