دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد 

pdfبرنامه هفتگی دانشجویان ترم اول و ترم سوم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ورودی 96 و97

طرح دروس  ارایه شده در نیمسال اول 97:

pdfپاتوبیولوژی              pdf بیوشیمی                    pdf زبان تخصصی               pdf زیست ایمنی اخلاق                   pdf اصول استاندارد سازی                                    

 pdf   زیست شناسی سلولی مولکولی                       pdf  ژنتیک پزشکی               pdfسیستمهای اطلاع رسانی              pdf کشت سلولی