دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

اطلا عیه

 

1-  مدرسه تابستانه در تاریخ یازدهم تا سیزدهم شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی فسا با همکاری پژوهشکده رویان برگزار میشود. 

2- تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تحصیلا ت تکمیلی  از 97/6/11 لغایت 97/6/13 می باشد، از دانشجویان محترم تقاضا می شود حتما در تاریخ مذکور اقدام به انتخاب واحد کنند.