دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

دکتر محمد ابراهیم آستانه مدیر گروه
دکتر مجید نقدی هیئت علمی
دکتر زهره ماکولاتی  هیئت علمی
دکتر مریم فرهمند  
دکتر اعظم سلیمانی