دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

مدیر گروه میکروب شناسی:

دکتر سهراب نجفی پور

 

اعضای هیات علمی گروه میکروب شناسی: