دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

  1. در هر جلسه آزمایشگاه به همراه داشتن گزارش کار هفته قبل الزامی است و گزارش کار ها باید بر طبق اسلوب خواسته شده نوشته شود. )لطفا فرم گزارش کار را از طریق سایت دریافت کنید) حداقل 2 نمره از نمره 20 آزمایشگاه به گزارش کار اختصاص داده شده است.
  2. انجام کار هاي عملی میکروب شناسی در آزمایشگاه می بایسـ تی در نهایـت نظـم، سـکوت، دقت و در کنار شعله صورت گیرد، لذا، از دانشجویان درخواست می شود در طول برگـزاري کلاس، این نکات را رعایت و محل خود را تغییر ندهند. یک نمره از نمره  20  آزمایشگاه به انضباط کلاسی اختصاص داده شده است.
  3. در صورت غیبت بیش از یک جلسه در کلاس عملی (به هـر دلیلـی)، دانشـجو از حضـور در کلاس هاي بعدي معذور و حق شرکت در امتحان را نخواهد داشت.
  4. حضور به موقع دانشجو در کلاس عملی الزامی است و هر گونـه غیبـت موجـه یـا تـأخیر در کلاس هاي عملی، منجر به کسر نمره این درس خواهد شد.
  5. توصــیه مــی گــردد نســبت بــه حفــظ وســایل آزمایشــگاه کوشش نمایید، در غیر این صورت با این افراد برابـر مقـررات رفتـار خواهد شد.
  6. در هنگام ورود به آزمایشگاه، به همراه داشتن کاغذ و قلم، دسـتمال کاغذي، ماژیک و کبریت الزامی است.

safety labkidsmistakes