دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

مدیر گروه فیزیولوژی :

ددکتر آوا سلطانی حکمت

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی: