دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

مدیر گروه بیوشیمی:

دکتر محمد حسن مشکی باف

 

اعضای هیات علمی گروه بیو شیمی: