دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

طرح درس بیوشیمی پزشکی (1) دانشجویان پزشکی    

طرح درس بیوشیمی پزشکی (2) دانشجویان پزشکی       

طرح درس بیوشیمی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  

طرح درس بیوشیمی دانشجویان کارشناسی هوشبری      

طرح درس تغذیه دانشجویان پزشکی   

طرح درس تغذیه دانشجویان پرستاری