دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گزارش كار آزمايشگاه

نحوه گزارش كار آزمايشگاه بيوشيمي كه شامل آزمايشگاه شيمي و بيوشيمي مي‌شود به صورت زير مي‌باشد:

  1. عنوان آزمايش: در اين قسمت نام آزمايش درج شود.
  2. هدف آزمايش: در اين قسمت در يك خط هدف از آزمايش نوشته شود.
  3. مقدمه: در اين قسمت در مورد آزمايش با استفاده از منابع مختلف اعم از كتب، جزوات و اينترنت مقدمه‌اي در چند صفحه نوشته شود.
  4. شرح آزمايش: شرح اعمال صورت گرفته توسط دانشجويان در اين قسمت نوشته مي‌شود.
  5. نتايج: در اين قسمت نتايج مشاهده شده از آزمايشي كه توسط دانشجويان انجام شده نوشته خواهد شد.
  6. نتيجه‌گيري: مقايسه نتايج به دست آمده از آزمايش با نتيجه مدنظر مورد مقايسه قرار گرفته و بحث و بررسي مي‌گردد.
  7. منابع: در اين قسمت منابع و مأخذ مورد استفاده جهت قسمت مقدمه نوشته مي‌شود.
    • در هر جلسه گزارش كار تحويل آزمايشگاه شده، پس از بررسي و اخذ نمره جهت آزمايش بعد به دانشجويان عودت داده مي‌شود.