دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 مدیر گروه فیزیک پزشکی:

مهندس مجتبی وردیان

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیک پزشکی: