دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

مباحث فیزیک پزشکی:

 1. پرتو رونتگن 
 2. جریان پرفرکانس
 3. چشم
 4. رادیواکتیو
 5. رادیوبیولوژی
 6. ماوراصوت
 7. نور

مباحث فیزیک عمومی علوم آزمایشگاهی:

 1. نور
 2. نشر اتمی
 3. میکروسکوپ
 4. موتور الکتریکی
 5. قطبش سنجی
 6. اتم والکتریسیته
 7. جذب مولکولی
 8. جذب اتمی
 9. سانتریفیوژ  
 10. شکست سنجی

مباحث فیزیک هوشبری:

 1. اندازه گیری حجم و شدت جریان سیالی
 2. پخش و اسمز
 3. تابش و دوز
 4. توابع نمایی طبیعی
 5. جریان سیال
 6. حلالیت
 7. دما
 8. رادیوبیولوژی
 9. ظرفیت گرمایی و گرمای نهان
 10. فشار
 11. قوانین گازها
 12. کار انرژی و توان

مباحث فیزیک اتاق عمل:

 1. اتوکلاو اون
 2. الکتریسیته 
 3. تابش و دوز
 4. چشم
 5. رادیوبیولوژی
 6. صوت 
 7. فشار 
 8. نور 
 9. نیرو 

مباحث بیوفیزیک بهداشت:

 1. الکتریسیته
 2. صوت
 3. نیرو
 4. فیزیک پرتو

  1. اثرات تابش بر میکرو ارگانیسم ها و سیستم های مستقل یاخته
  2. اثرات تابش حاد در جانوران
  3. تابش و دوز
  4. تعدیل آسیب های ناشی از تابش
  5. تمایز حساسیت سلولی
  6. شیمی تابش
  7. اثرات تابش بر سلول