دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

مدير بخش بيوتكنولوژي پزشكي:
نام: عليرضا
نام خانوادگي: اابراهيمي نژاد
سمت: مدير بخش بيوتكنولوژي پزشكي
مدرك: PHD