دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

نمرات درس زبان تخصصی پزشکی و اتاق عمل

نمرات پری میدترم زبان تخصصی پزشکی و اتاق عمل 25 اسفند 1395