دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تاریخ برگزاری امتحان حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 95/12/17 میباشد