دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

بسمه تعالی

کارگاه ایمنی و حفاظت

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مکان

تاریخ

ایام هفته

ساعت

مدرس

سالن استاد محبی

1/9/96

چهارشنبه

14-9

دکتر افسریان

دکتر آغولی

سالن استاد محبی

4/9/96

شنبه

14-9

دکتر موحدی 

آقای بخشی

سالن استاد محبی

8/9/96

چهارشنبه

14-9

دکتر میلادپور

دکتر عطاءاللهی

 مانور آتش نشانی در روز دوشنبه به تاریخ 20/9/96 در محوطه زمین والیبال برگزار می گردد.از تمامی دانشجویان ارشد و کارشناس های آزمایشگاه و همچنین نیروی خدمات دانشگاه دعوت به عمل می آید