دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

رديف موضوع دانلود
1 دستورالعمل اجرائی مراقبت و حفاظت در آزمايشگاه هاي زيست-پزشکي اطلاعات کامل
2 مقررات ايمني زيستي در آزمايشگاه هاي ژنتيک پزشکي اطلاعات کامل
3 کابينت های ايمنی بيولوژيک اطلاعات کامل
4 راهنماي انتخاب دستكش هاي محافظ در مقابل خطرات شيميايي اطلاعات کامل
5 دستورالعمل  تفكيك زباله اطلاعات کامل
6 دستورالعمل استفاده از دوش و چشم شوي اضطراري(2) اطلاعات کامل
7 دستورالعمل شستشوي دست بر اساس استاندارد اطلاعات کامل
8 دستورالعمل استفاده از ماسک ذغال غعال   اطلاعات کامل
9 دستورالعمل استفاده ازکپسول آتش نشاني  اطلاعات کامل
10 راهنما جهت استفاده ایمن از گلوتارآلدئید  اطلاعات کامل
11 شیوه صحیح نظافت درصورت ریختن مواد خطرناک زیستی(biohazard spill cleanup)  اطلاعات کامل
12 راهنماي کمک هاي اوليه اطلاعات کامل
13 راهنما جهت دفع مواد شيميايي در فاضلاب اطلاعات کامل
14 دستورالعمل تماس با عوامل آلوده کننده عفوني و نيدلينگ اطلاعات کامل
15 چک ليست وسايل مربوط به جعبه کمک هاي اوليه اطلاعات کامل
16 دستورالعمل راهنماي دفع زايدات اتيديوم برومايد اطلاعات کامل
17 دستور العمل اجراي برنامه ايمني در انجام آزمايش هاي مولكولي اطلاعات کامل