دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

img 7 4 6
8 9 10 11
12 13 14 15
16 IMG 2759 18 19

برگزای کارگاه ایمنی و حفاظت در تاریخ 23 و24 بهمن ماه

 

425302813 68776 425733274 208019 426326213 269664
426239770 269884 425733790 206651  

 برگزاری مانور آتش نشانی در روز دوشنبه 20/9/96 در دانشگاه علوم پژشکی فسا

 

  photo 2017 12 13 13 09 52