دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه هفتگی بخش ایمنی شناسی

برنامه هفتگی آزمایشگاه ایمنی شناسی