دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

آدرس: استان فارس- شهر فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا- گروه ایمونولوژی

تلفن: 6-53350944-071

تلفن داخلی مدیر گروه: 378

تلفن داخلی آزمایشگاه: 245

ایمیل: