دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

جلسه شورای آموزش دستیاری در تاریخ97/3/8 با حضور دکتر معتضدیان، دکتر انصاری، دکتر پزشکی، دکتر نصری، دکتر محقق، خانم ابوالقاسمی و خانم عسکری زاده برگزار شد.

در این جلسه دفاع از پایان نامه ی دستیاران، برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی فسا و پیگیری استفاده موثر دستیاران از امکانات آموزشی و رفاهی شیراز در زمان دستیاری مورد بحث قرار گرفت.